ભિલાઈ માં લગ્નના સ્થળો

0

A-1, Nehru Nagar Square, G.E. Road, Bhilai, Chhattisgarh-490020

3 હોલ્સ 100, 200, 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

26, Shivnath Complex, Beside Nigam, G. E. Road, Dist-, Akash Ganga, Supela, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India

3 હોલ્સ 70, 150, 450 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

G. E. Road, Power House, Durg, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490022, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Supela, Akash Ganga, Dist. Durg, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India

બેઠક ક્ષમતા 150 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Hari Ganga Basak Road , Madhyapara Lane, Dhaleswar, Agartala, Tripura 799001, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, બાથરૂમ

વધુ -15 બતાવો