ഭിലായ്ലെ വിവാഹ വേദികള്‍

0

A-1, Nehru Nagar Square, G.E. Road, Bhilai, Chhattisgarh-490020, Bhilai

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

G. E. Road, Power House, Durg, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490022, India, Bhilai

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

Hari Ganga Basak Road , Madhyapara Lane, Dhaleswar, Agartala, Tripura 799001, India, Bhilai

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, ബാത്ത്റൂം

Supela, Akash Ganga, Dist. Durg, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India, Bhilai

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

കൂടുതല്‍ -15 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക